تداوی داغ یا سکار بخار روی یا جوانی دانه


نظرات

‏بهشته گفت…
تشکر از معلومات تان آیا این طریقه در شهر کابل صورت میگیرد. اگر میگیرد در کدام کلینیک و یا شفاخانه لطفا رهنمایی کنید
با عرض حرمت بهشته

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر