فیسواش و صابون ضد جوانی دانه

 

جوانی دانه در کسانی بوجود می آید که جلد چرب داشته باشند و بهترین فیسواش و صابون برای کنترول جوانی دانه صابون و یا فیسواشی است که  چربی جلد را کم کند و توانایی کن شدن بهار های روی و یا بهبود جوانی دانه را داشته باشد درینجا ما یک فیسواش و یک صابون ضد جوانی دانه را برای شما معرفی میکنیم. 

فیسواش ضد بخار روی
فیسواش  ضد بخار روی 


۱. فیسواش دی آیل  Deoil facewash :

فیسواش ضد جوانی دانه است که در بازار های کابل موجود بوده بو طوری که از نام آن پیداست طورزی طراحی شده است که سبب کاهش چربی جلد و کنترول جوانی دانه میشود.  در حالات خفیف به تنهایی سبب کنترول جوانی دانه میگردد و در حالات شدید با سایر دوا های ضد بخار روی یا جوانی دانه استفاده میشود. روز دو بار باین فیسواش صورت تانرا بشویید.

فیسواش Acnethrogs 

فیسواش فوم است که داری سالیسلیک اسید و گلایکولیک اسید است سبب برطرف شدن حجرات مرده جلد از دهانه غدوات 

چربی گردیده  همچنان کم کننده چربی سطح جلد میباشد.

فیسواش لیمون 

حاوی عصلزه لیمو بوده سبب کاهش چربی سطح جلد و شفافیت جلد میگردد.

فسواش نییم Neem 

حاوی عصاره نیم بوده تاثیرات ضد باکتریایی سبب کاهش جوانی دانه میگردد.

۲. صابون اکنییکس

این صابون هم دارای الانتوین و سالیسیلیک اسید بوده و در کنترول و تداوی جوانی دانه به تنهایی و یا با اشتراک سایر دوا های جوانی دانه استفاده میشود برای بخار های جوانی دانه پشت و کمر بهترین گزینه است زیرا دریم نواحی فیسواش استفاده نمی‌گردد.


 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر