چگونگی استفاده از دوای جوانی دانه

یکی از عوارض جانبی دوا های جوانی که 
اکثرا سبب توقف استفاده از دوا میگردد عبارت است از خشک شدن ، پوستک شدن و سرخی جلد میباشد این حالت چرا و چگونه به میان می آید و چگونه میتوان از آن جلوگیری نمود. 
اکثرا دوا های که در تداوی جوانی دانه استعمال میگردند جلد را خشک میسازند و خشکی جلد میتواند سبب پوستک شدت و سرخی جلد گردد که  همراه با خارش و سوزش میباشد. 
جوانی دانه از سبب چربی جلد و بسته شدن مجرا های که چربی به سطح جلد خارج میگردد به میان می آید. دوا های جوانی معمولا سبب باز شدن این مجرا ها و دور نمودن حجرات جلد که سبب مسدود شدن این مجرا ها اند میگردد ازین سبب معمولا در شروع و خصوصا در صورت استفاده مقدار زیاد دوا سبب خشکی و پوستک شدن جلد میگردند. 
برای اینکه هنگام استفاده دواهای جوانی دانه جلد خشک و پوستک نگردد چه باید کرد؟ 
۱. کوشش شود دوا به مقدار بسیار کم استفاده گردد. یکی از عواملی که سبب خشکی و پوستک شدن جلد میگردد استفاده مقدار زیاد دوا است. 
۲. کوشش شود دوا به مدت کوتاه استفاده شود یعنی در شروع میتوانید بعد از یک تا دو ساعت از استفاده دوا جلد تانرا بشویید. 
۳. دفعات استفاده دوا باید کم گردد. در صورتیکه جلد شما حساس است و یا قبلا دوا های بخار جوانی دانه سبب ایجاد خشکی جلد تان شده باشد دوا را یک شب در میان استفاده کنید. 
۴. بعضی جلد ها ترکیبی اند یعنی یک قسمت جلد چرب و قسمت دیگر جلد روی خشک میباشد بیشتر پیشانی بینی و زنخ چرب و سایر قسمت های جلد خشک میباشد. اگر شما چنین جلدی دارید کوشش کنید دوا را صرف در نواحی چرب جلد و جاهای که بیشتر بخار دارد چرب کنید. 
۵. کم ساختن قدرت دوا بسیار دوا های موضعی که در تداوی جوانی دانه استفاده میشوند دارای فیصدی های مختلف اند مثلا بنزایل پراکساید به غلظت های ۲.۵، ۵ و ۱۰ فیصد است بهتر است از غلظت پایین یعنی ۲.۵ فیصد شروع شود و در صورتیکه ۵ یا ۱۰ فیصد آن شروع شود و سبب تخریش جلد گردد باید از غلظت پاینتر استفاده گردد. 
اگر دوای جوانی دانه جلد تانرا تخریش کرد چی میتوانید نمایید؟ 
۱. دوا را به مدت سه روز قطع کنید و بعد دوباره با مقدار کم شروع کنید.
۲. جلد تانرا با کریم مرطوب کننده چرب کنید. 
۳. از فیسواش هم به مدت سه یوم استفاده نکنید.
۴. صبح و چاشت از کریم ضد آفتاب استفاده کنید.  
۵.  اگر تا سه روز مشکل و یا سوزش جلد تان کم نشد با داکتر معالج تان مشوره کنید. 

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر