چرا مصاب جوانی دانه میشوید؟

جوانی دانه طوری که از نامش پیداست یک مرضی است که بیشتر در شروع جوانی شروع میشود و تا مدت نامعلومی میتواند ادامه داشته باشد. اما اینکه چرا بعضی جوانان مصاب جوانی دانه میگردند و عده دیگر در امان میباشند ذیلا تشریح شده است: 
۱. چربی زیاد جلد:
در جلد صورت، پشت شانه ها، قفسه سینه و سر تعداد زیادی از غدوات وجود دارد که چربی جلد را تولید مینمایند این غدوات تحت تاثیر هورمونهای مردانه و در سن نوجوانی فعال میگردند فعالیت آنها در اشخاص مختلف، متفاوت بوده و میتواند زیاد و یا کم باشد. نزد بعضی از نوجوانان فعالیت این غدوات بسیار زیاد بوده و سبب میگردد جلد چنین اشخاص بیشتر چرب باشد و چربی جلد یکی از عواملی است که سبب جوانی دانه میگردد.  
چربی بیشتر جلد 

۲. بندش مجرا غدوات چربی: 
چربی تولید شده در غدوات چربی به پیاز مو راه یافته و ازین طریق خارج میگردد طبعا چربی زیاد جلد سبب تخریش پیاز مو و بندش دهانه آن گردیده که نهایتا چربی در پیاز مو تجمع مینماید. 
جوانی دانه

۳. رشد میکروبها: 
جمع شدن چربی در پیاز مو محیط مناسب را برای رشد باکتری های چربی دوست خصوصا P. Acne ایجاد نموده و رشد باکتری ها در پیاز مو صورت میگیرد. 
التهاب جلد:
رشد باکتر ها، پاره شدن پیاز مو و راه‌ یافتن چربی و میکروبها در تحت جلد سبب ایجاد التهاب سرخی و تورم میگردد. و عکس العمل سیستم دفاعی عضویت و تجمع حجرات التهابی در ساحه ایجاد دانه های چرک دار میگردد. 

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر