کشیدن بخار جوانی دانه:

  چرا فقط متخصص جلدی باید این کار را انجام دهد؟

به اکثر افراد، آکنه خود را با فشار دادن  بخار و سایر نقاط روی بدتر می کنند.

اگر دچار جوانی دانه هستید قبل از کندن بخار ، این مطلب  را اول بخوانید!

بعضا داکتر صاحبان جلدی هم بخار های جوانی دانه را میکشند اما کشیدن بخار توسط آنها با شما فرق دارد متخصصین جلدی بخار ها را در شرایط کاملا صحی و بدور از میکروب و به تکنیک خاص میکشند که آسیب به جلد وارد نشده و سبب ایجاد داغ این نگردد. که این کار را شما نمیتوانند در خانه انجام دهید. 

اگر شما کوشش به خارج نمودن محتوی  بخار جوانی دانه کنید اکثرا این محتوا به بیرون راه  نیافته و به داخل جلد عمیقا نفود نموده و سبب ایجاد  دانه های بزرگتر، پر چرکتر، و التهابی را مینمایند که یقینا دوام چنین بخار ها بیشتر بوده وسبب ایجاد داغ آن میگردد. 
البته دستان شما در هنگام کشیدن بخار ها با میکروب ها ملوث بوده و میتواند سبب انتقال آلودگی به جلد صورت و سبب دانه های میکروبی بزرگتر و دردناکتر گردد که متاسفانه تداوی آن مشکل میباشد 
متخصصین جلدی برای خارج کردن بخار های سر سیاه و سر سفید آکنه از وسایل معقم( comedon  extractor  )  استفاده نموده و با تکنیک خاص بخار ها را تخلیه مینمایند که به جلد آسیب وارد نشده و داغ آن بجا نمی ماند. 
البته تداوی کشیدن فزیکی بخار ها زمانی انجام میشود که سایر تداوی آکنه جواب قناعت بخش نداده باشد. 
همچنان استفاده از میکرودرمابریشن و لایه برداری طریقه های موثری اند که در تداوی داغ جوانی دانه و هم چنان بخار های آن بسیار موثر بوده و سبب بهبود سریع بخار ها میگردند. 
در صورتیکه بخار ها بزرگ بوده و با تداوی دوایی بهبود نیابد ممکن متخصصین جلد ابتدا بخار ها را تخلیه نموده و بعدا داخل آن مواد ستروییدی تزریق نمایند که سبب بهبود سریع بخار های بزرگ میگردد. 
پس بهتر است شما دست تان را از صورت تان دور نگهدارید، از کندن بخار ها اجتناب کنید و با متخصص جلدی نزدیک تان مشوره کنید تا با تداوی دوایی و فزیکی بخار های تان از بین رفته و از ایجاد داغ و لکه آن در آنان بوده باشید. 

نظرات

‏قیوم گفت…
آیا جوانی دانه با عروسی ارتباط دارد.

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر