میکرونیدلینگ برای تداوی داغ جوانی دانه

هدف از میکرونیدلینگ  چه است؟

میکرونیدلینگ که بنام Collagen Induction Therapy  عبارت است از  تحریک تولید  کولاژن جلد  در طبقه های عمیق  جلد (طبقه  درم جلد) میباشد درین طریقه تعداد زیاد ی از  سوزن کوچک، نازک ومعقم بصورت متکرر تو سط آله بنام درما رولر dermaroller   و یا یک دستگاه برقی اوتامتیک به جلد  نفوذ نموده سبب  شکستن رشته های کولاجن  سابقه  و تحریک تولید الیاف الاستین و کولاجن جدید در طبقات عمیق جلد میگردد البته الیاف کولاجن و الاستیک رول مهمی را در شادابیت جلد داشته و در داغ های جوانی دانه مقدار آن کاهش یافته و سبب میگردد داغهاب فرورفته ایجاد گردد.
در نتیجه  میکرونیدلینگ   جلد  صاف، و منظم تر میگردد. در ین طریقه طبقه سطحی جلد که رول مهمی را در محافظت جلد از عوامل محیطی دارد سالم باقی میماند.
در میکرونیدلینگ ، سوزنهای کوچک که دارای طول ۰.۵ تا ۲.۵ ملیمتر میباشند بصورت گروهی و به تکرار به جلد نفوذ نموده سبب سوراخهای بسیار کوچک در سطح جلد گردیده که بزودی ترمیم گردیده و قابل دید نمیباشد البته در جریان تداوی خونریزی نقطوی که بیشتر از چند ثانیه طول نمی کشید رخ داده که به سرعت توقف میابد.  البته تاثیرات مهم و مفید این تداوی درقسمت های پاینتر جلد یا همان طبقه درم جلد رخ میدهد که درین نواحی سوزنها سبب شکستن الیاف یا رشته های کولاجن گردیده و سبب آزاد شدن فکتورهای مهم رشد یا growth factors گردیده که این خود سبب تحریک حجرات فیبروبلاست و تولید الیاف کولاجن میگردد.

وقایع که بعد از تداوی باین طریقه صورت میگیرد قرار ذیل اند:
1.     ایجاد التهاب که بعد از داخل شدن سوزن و صدمه به الیاف کولاژن بوجود میاید.
2.     عکس العمل التهابی سبب ، تولید فکتورهای رشد یا growth factor که سبب فعال شدن حجرات فایبروبلاست یا حجرات کولاجن ساز گردیده و در طبقه درم جلد رشته های کولاجن بیشتر تولید میگردد.
3.     تشکیل اوعیه جدید وتولید  رشته های کولاجن.

کدام مشکلات جلدی را میتوان Collagen Induction Therapy تداوی نمود؟

این تداوی برای حالات ذیل بکار میرود:
1.     کاهش داغ ها ی  ناشی از جوانی دانه ، جراحی و یا سوختگی
2.     استرچ مارک یا پاریدگی تحت الجلدی که نزدخانمهای حامله در نواحی بطن ورانها بعد از وضع حمل بوجود میاید همچنان این حالت نزد و رزشکاران و کسانی که از ادویه ستروییدی استفاده میکنند نیز بوجود میاید.
3.     کاهش خطوط نازک و چین و چروک  عمیق جلدی
4.     ۴. یکسان سازی رنگ جلد یا تداوی لکه های جلدی
5.     افتادگی جلد

چه مدت این پروسیجر دوام میابد؟

این تداوی ده دقیقه الی یک ساعت نظر به ساحه ی که باید تداوی شود طول میکشد.

به چند بار تداوی باین طریقه ضرورت میباشد؟

بستگی به عمق داغهای جوانی دانه داشته ممولا 50 الی 90 فیصد داغهای فرورفته جلدی کاهش میابد. که نیاز به چهار تا شش جلسه تداوی دارد.

آیا Collagen Induction Therapy دردناک است؟

البته قبل از تداوی جهت کاهش درد نزد شما کریمهای بیحس کننده موضعی استعمال شده که در کاهش درد بسیار موثر میباشد. قابل ذکر است دردی که در هنگام تداوی حس میشود بیشتر مربوط به طول سوزنهای آله داشته هرقدر طول سوزن بیشتر باشد درد بیشتر و موثریت تداوی بیشتر خواهد بود.

آیا این روش تداوی عوارض جانبی هم دارد؟

مهمترین نکات در تداوی باین روش عبارتند از تداوی توسط یک متخصص جلد با تجربه، مراعات نمودن شرایط تعقیم جهت جلوگیری از مداخله انتانات و میکروبها و بالاخره انتخاب درست طول سوزن میباشد. بهر صورت میکرونیدلینگ  یک طریقه نسبتا مصئون بوده ولی تداوی باین روش بدون در نظر گرفتن نکات فوق میتواند سبب مداخله انتانات و سرایت امراض ساری، درد سرخی و تورم گردد.

نظرات

‏جمشید گفت…
من این طریقه را سه بار انجام دادم چقری های بخار کم شده ولی کاملا از بین نرفته آیا بیشتر ازین ادامه بدهم و یا هم کدام روش دیگر را انجام بدهم.
‏شکوفه گفت…
من یکبار انجام دادم کمی بهتر شد اما رضایت من حاصل نشده ولی هزینه اش بالاست و نتوانستم ادامه بدهم از داکتر صاحب تقاضا میکنم تا فیس اش را کم کنند تا بتوانیم ادامه بدهیم.
‏زینب جویا گفت…
بلی ۲۵۰۰ هزینه زیاده من هم کرده ام چهار بار با وجود هزینه زیاد اما نتیجه نسبتا خوب و قناعت بخش بود

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر