کشیدن بخار های زیر جلدی جوانی دانه

بخار های زیر جلدی توسط عملیه comedon extraction یا استخراج کومیدون ها تداوی میگردند درین طریقه با استفاده از لیزر، پلاسما و یا سوزن عادی کومیدون ها سوراخ گردیده و محتوی آن که معمولا سیبوم یا چربی جلد میباشد و در داخل پیاز موی جمع شده آن خارج میگردند. 
برای تداوی این مشگل شما میتوانید به شفاخانه های جلدی آروین  و امید کارا مراجعه نمایید. 
آدرس ها 
شفاخانه جلدی آروین چهار راهی دهبوری کابل افغانستان 
0798188883
شفاخانه جلدی زیبایی کارا امید 
آدرس چهار راهی کارته مامورین کابل افغانستان 
0798188883

 برای تداوی جوانی انه و داغهای آن با ما به تماس شوید

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی امید کارا

مطالب بیشتر